Organisatie en werkwijze


Organisatie en werkwijze

Sociaal raadslieden geven informatie en advies op een breed sociaal juridisch terrein. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en weinig zelfredzaamheid. De sociaal-juridische dienstverlening bestaat uit informatie en advies en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.


De gebieden waarop het grootste deel van de dienstverlening betrekking heeft zijn: belastingen (inclusief huur- en zorgtoeslag), sociale zekerheid en wonen: kortom, de primaire bestaansvoorwaarden.

Sociaal raadslieden houden zich ook bezig met het signaleren van structurele problematiek en ondernemen daar actie op. Leemtes in wet- en regelgeving of ongewenste gevolgen van regelgeving worden bij de verantwoordelijke instanties aangekaart.

Sociaal raadslieden hebben een lage drempel voor hun doelgroep en zijn kosteloos toegankelijk.

Vanuit zo’n 80 instellingen vinden jaarlijks gemiddeld 400.000 contacten met cliënten plaats die totaal ruim 500.000 vragen stellen.


Landelijk zijn de sociaal raadslieden georganiseerd in het Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), dat is ondergebracht bij de MOgroep.


De kernfuncties van het sociaal raadsliedenwerk zijn:


Informatie en advies
Sociaal raadslieden geven Informatie over wet- en regelgeving en hoe deze regelgeving uitwerkt in de situatie van de cliënt. Ze kennen de werkwijze van uitvoeringsorganen. Ze geven advies aan de cliënt hoe hij zijn rechten kan verwezenlijken. Sociaal raadslieden sluiten in hun communicatie aan op de mogelijkheden en belevingswereld van de cliënt.


Cliëntondersteuning
Sommige cliënten missen de vaardigheden om zelf de juiste actie te ondernemen. Sociaal Raadslieden ondersteunen deze cliënten door het verrichten van concrete diensten. Waar mogelijk trachten sociaal raadslieden cliënten vaardigheden aan te leren, zodat ze in de toekomst zelf actie kunnen ondernemen.


Het gaat daarbij ondermeer om de volgende activiteiten:

  • Formulieren invullen
  • Brieven schrijven
  • Bemiddelen naar instanties
  • Verwijzen naar andere hulp- of dienstverlening
  • Bezwaar- en beroepsprocedures

Signalering

Een derde kernfunctie van sociaal raadslieden is signalering.


Sociaal Raadslieden hebben voortdurend te maken met de effecten van wet- en regelgeving op het dagelijks bestaan van hun cliënten. Soms leidt wet- en regelgeving tot onbedoelde (negatieve) effecten, soms sluiten regels niet goed op elkaar aan, soms is de uitvoering niet in overeenstemming met de bedoeling van de regeling. Sociaal raadslieden merken dit soort onvolkomenheden snel op en kaarten die aan bij de verantwoordelijke instanties. Veel signalen vinden hun oorsprong in problemen van (groepen) cliënten, soms worden effecten systematisch geïnventariseerd.


Het gaat bij signaleren niet om een beoordeling van de inhoud van wet- en regelgeving. Het gaat om leemtes, tegenstrijdigheden en onbedoelde gevolgen voor de doelgroep. Ook problemen in de uitvoering, gebrekkige dienstverlening en het ontstaan van risicogroepen worden gesignaleerd.


Sociaal raadslieden signaleren op lokaal, regionaal en landelijk niveau.


Sociaal Raadslieden nemen deel aan plaatselijke overlegstructuren en gebruiken hun netwerk om lokale signalen aan de orde te stellen.
In de regionale overleggen van Sociaal Raadslieden zijn signaleringen een vast agendapunt.
De landelijke Signaleringscommissie houdt zich bezig met landelijke signaleringen.

random image